Detail pobočky

Záložné podmienky

 • 1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§118 ods.1 a §119 ods.1 Občianskeho zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.
 • 2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§121 ods.3 Občianskeho zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie tvorené takto
  do 7 kalendárnych dní vrátane
  4.00 % zo sumy pohľadávky
  do 14 kalendárnych dní vrátane
  8.00 % zo sumy pohľadávky
  do 21 kalendárnych dní vrátane
  11.00 % zo sumy pohľadávky
  do 28 kalendárnych dní vrátane
  14.00 % zo sumy pohľadávky

  Príslušenstvo nad 28 kalendárnych dní je dohodnuté na 1.00 % za každý aj začatý deň do celkovej doby trvania záložnej zmluvy. Minimálne je to za celé zmluvné obdobie suma 1.33 EUR.

 • 3. Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.
 • 4. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 3, neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o príslušné % denne až do dňa realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Záložca má predmet zálohu poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je uvedená na záložnej zmluve.
 • 5. V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohu, záložca má nárok na primeranú náhradu vzniknutej škody. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.
 • 6. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.
 • 7. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.
 • 8. Výber vecí zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP.
 • 9. Za stratu zmluvy časť B a vyhľadanie v evidencii účtujeme 0.33 EUR.
 • 10.Uvedené záložné podmienky je možné zmeniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán pred uzavretím záložnej zmluvy.

Pri vyšších pôžičkách je možnosť zliav z poplatkov. Aktuálne informácie na tel.č.: (038)5318752